Om projektet

Samverkan kring energigrödor, slam och aska i kretslopp - Rörflen
Rörflen – en av energigrödorna som ingår i projektet Samverkan kring energigrödor, slam och aska i kretslopp

ERBJUDANDE: Leveransavtal rörflen till odlare i Boråstrakten
Borås Energi & Miljö erbjuder odlare leverans av balad rörflen i samband med skörd på våren.
Tillgång till växtnäring i form av aska och/eller slam enligt önskemål.
Läs mer.

Projektets bakgrund

En starkt bidragande orsak till projektet Samverkan kring energigrödor, slam och aska i kretslopp är att det i Borås finns ett stort intresse att utveckla ett kretsloppsanpassat system med biomassa från lantbruket och kommunens avloppsslam. Tanken är att en del av bränsleförsörjningen till det nya kraftvärmeverket – som ska driftsättas 2019 i Borås- ska komma från åkern.

Läs gärna förstudien ”Energigrödor och slam i ett lokalt kretslopp – ”Boråsmodellen” som visar det ekonomiska mervärdet som hantering av slam genom fosforåterföring kan ge vid produktion av stråbränsle för kraftvärme i ett lokalt kretslopp.

Projektets mål

Idén med det här samverkansprojektet är att utveckla och tillämpa en modell i full skala där energigrödor och rötat avloppsslam och aska ingår i ett kretslopp.

I arbetet ingår att etablera en energigrödeodling, där nytta och konsekvenser ur alla parters perspektiv ska utvärderas. Odlingen kommer att gödslas med slam och aska från Borås Energi & Miljö som ska ersätta handelsgödsel i så stor omfattning som möjligt. Råvaran ska skördas och levereras som bränsle till kraftvärmeverket i Borås.

Delmål i projektet

  • Att – i samarbete med lantbruket – etablera en energigrödeodling motsvarande ca 25 ha i närheten av Borås Energi & Miljö.
  • Att gödsla energiodlingen med kontrollerat och dokumenterat rötat slam från avloppsverket, skörda och leverera bränsle till kraftvärmepannan i Borås.
  • Att återvinna fosfor ur slam genom att förbränna slam tillsammans med energigrödor/restprodukter (halm) och därefter återcirkulera kontrollerad aska till närliggande åker och skogsmark.
  • Att undersöka förutsättningarna för en utveckling av befintliga odlingar av energigrödor i Boråsområdet.
  • Att kommunicera resultaten till lantbrukare, kommuner, energibolag och branschorganisationer för att nå relevanta intressenter.

Nyttan med projektet

Genom att visa på nyttan i innovationssystemet för alla parter (lantbrukarna, energiproducenter och kommuner) förväntas projektet kunna bidra till att fler lantbrukare kan leverera biomassa till städernas värmeverk och samtidigt få tillgång till billigare växtnäring.

Deltagare i projektet

RISE Research Institutes of Sweden, Borås Energi & Miljö, Hushållningssällskapet Sjuhärad, Lundby Maskinstation i Trädet samt Luleå Tekniska Universitet. Se även Partners

Finansiering

Samverkansprojektet finansieras av:Projektet finansieras av bl a Jordbruksverket (delvis av pengar från den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling).

  • Jordbruksverket (via landsbygdsprogrammet 2014-2020 som delvis finansieras av pengar från den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling).
  • Borås Energi & Miljö